Department of Assamese
1. Aparajita Bora, MA(HoD)
2. Pallavi Goswami, MA
3. Kabita Patgiri, MA
4. Kantasri Goswami, MA, BEd
5. Pranjal Talukdar, MA
6. Lipimoni Dutta
7. Sudipta Choudhury
8. Pankaj Kr. Bora
9. Bhaskarjyoti Haloi
10. Palash Kr Nath
11. Kamal Jyoti Deka
12. Himadri Bora